upjers Home


Végfelhasználói licencszerződés

 

Kérjük, gondosan tanulmányozza át ezt a végfelhasználói licencszerződést. Ez a kötelező erejű szerződés az Ön és az upjers GmbH közti viszonyt rögzíti. Amennyiben elfogadja a végfelhasználói licencszerződést és letölti a szoftvert, azzal mintegy kötelezi magát a következő feltételekhez való igazodáshoz.

 

§ 1 Szerződés tárgya

 

A szerződés tárgya az upjers Home számítógépes program (a továbbiakban “szoftver”) térítésmentes használata.

 

§ 2 Jog átruházása

 

 1. (1)A szerződés időtartamának idejére az upjers egyszerű felhasználási jogot ad a végfelhasználónak a szoftver számítástechnikai eszközön történő telepítésére és annak futtatására. 

   

 2. (2)A végfelhasználó nem jogosult a szoftver értékesítésére, bérbeadására vagy annak harmadik fél számára való bármilyen jellegű átengedésére. 

   

 3. (3)A végfelhasználó nem jogosult a szoftver mindenkori, jogosulatlan használat elleni, beépített védelmét eltávolítani vagy megkerülni, hacsak az nem szükséges a szoftver rendeltetésszerű, zavartalan használatához.  

 

§ 3 Szerződés időtartama 

 

 1. (1)Az upjers határozatlan időre nyújt jogot a szoftver használatára a végfelhasználó számára. 

   

 2. (2)A szerződő felek bármelyike jogosult rendes felmondással bármikor felmondani a jelen szerződést. 

   

 3. (3)A fontos okból való rendkívüli felmondás joga fenntartva. 

   

 4. (4)A szerződés megszűnésével a végfelhasználóra ruházott használati jog érvényét veszti. A végfelhasználó köteles késlekedés nélkül törölni a szoftvert arról a számítástechnikai eszközről, melyre előzetesen telepítette és használta.  

 

§ 4 Garancia

 

 1. (1)Az upjers a szoftvert a szerződéses cél szempontjából rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban teszi elérhetővé a végfelhasználó számára, szükség esetén pedig frissíti azt. 

   

 2. (2)Hiba felbukkanása esetén a végfelhasználó figyelembe illetve tudomásul veszi, hogy egy fejlesztett szoftver technikai okokból soha nem lehet garantáltan és teljesen hibamentes. 

   

 3. (3)Kártérítés kizárva minden olyan hibáért, függetlenül annak jellegétől, mely a szerződés létrejöttekor már létezett. 

   

 4. (4)Kártérítés kizárva minden olyan esetben, amikor a hiba külső behatásokra (vis maior stb.) vezethető vissza és az upjers hatáskörén kívül esik, vagy a végfelhasználó nem rendeltetésszerű használatából ered, vagy nem az upjers által végrehajtott vagy neki felróható változások vagy egyéb manipulációk miatt állt elő.  

   

 5. (5)Amennyiben a végfelhasználó szoftverhibára bukkan, azt azonnal jelezze, használja e célra a következő e-mail címet: support@upjers.com 

 

§ 5 Felelősség

 

 1. (1)Az upjers jótáll a szándékos tevékenységéért és durva gondatlanságáért. 

   

 2. (2)Enyhe gondatlanság esetén az upjers csak azon szerződéses kötelezettségeinek (kardinális kötelezettségeinek) megsértésekor felel, melyek eredendően lehetővé teszik a szerződésben foglaltak rendeltetésszerű végrehajtását és melyek teljesülésére a végfelhasználó joggal számíthat, továbbá felel az életet, testi épséget, egészséget érintő károkozáskor.  

   

 3. (3)Enyhe gondatlanság esetén a felelősség számszerűsítve az előre látható, adott esetben tipikusan és valószínűleg keletkező károk magasságára korlátozódik, amennyiben a kár nem sértett életet, testi épséget vagy egészséget. 

   

 4. (4)Egy esetleges, a szerződéses kötelezettség enyhe gondatlanságból fakadó megsértéséből eredő kártérítési igény a törvényes elévülési kezdetet követő egy év lejártával elévül, amennyiben a kár nem sértett életet, testi épséget vagy egészséget. 

   

 5. (5)Az upjers a szakmai ágazatának megfelelő gondossággal jár el. Az upjers felelősségének mérlegelésekor mindenképp figyelembe kell venni a tényt, hogy egy szoftver technikai okokból soha nem lehet teljesen hibamentes. 

   

 6. (6)Az upjers nem felel adat- és/vagy programvesztés esetén, ha a végfelhasználó nem gondoskodott adatmentésről, ezzel biztosítva, hogy az elveszett adat ésszerű időn belül visszaállítható legyen. 

   

 7. (7)A fenti szabályozások az upjers teljesítési közreműködői javára is alkalmazandók. 

 

§ 6 Változtatás joga

 

Az upjers fenntartja a jogot a végfelhasználói licencszerződés mindenkori módosítására vagy kiegészítésére, amennyiben ez szükségesnek tűnik (például, amennyiben időközben módosultak a hatályos törvények) és a végfelhasználót ezáltal nem éri méltánytalan hátrány. A végfelhasználó bármilyen változásról írásos értesítésben részesül. A végfelhasználó a változásról szóló értesítés megérkezését követő egy hónapon belül jelezheti írásban (pl. e-mailben) jelezheti fenntartásait azzal kapcsolatban. Amennyiben a végfelhasználó a változtatásról szóló értesítés megérkezését követő egy hónapon belül nem jelzi írásban az azzal kapcsolatos fenntartásait vagy tovább használja a szoftvert, az érintett módosítások vagy kiegészítések hatályba lépnek. Amennyiben a végfelhasználó jelzi fenntartásait egy hónapon belül írásos formában, úgy mindkét fél jogosult a szerződés azonnali felmondására.

 

§ 7 Végső rendelkezések

 

 1. (1)Amennyiben ezen szerződés egyes rendelkezései részlegesen vagy teljesen hatálytalanná válnának, az nem érinti a fennmaradó rendelkezések hatályát. 

   

 2. (2)Ezen szerződés nem bír külön megállapodásokkal. A szerződés bármilyen módosítása vagy kiegészítése kizárólag írásos formában történhet. Az írásos forma szükségességétől való elállás kizárólag írásos formában történhet. 

   

 3. (3)A kollíziós normái kivételével a Német Szövetségi Köztársaság jogrendszere alkalmazandó jog. Azon jogrendválasztás nélkül is alkalmazható fogyasztóvédelmi határozatok, melyektől megállapodás útján sem szabad eltérni, nem érintettek. 

   

 4. (4)Amennyiben a szerződés megkötését követően a végfelhasználó a Németországi Szövetségi Köztársaságon kívülre helyezi lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, akkor a bíróság illetékességét az üzemeltető székhelye határozza meg. Ez abban az esetben is igaz, ha a kereset benyújtásakor nem ismert a végfelhasználó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye.  

 

Utoljára frissítve: 2017.03.28.

 

 

upjers GmbH
Ügyvezető igazgató: Klaus Schmitt
Székhely: Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany

E-mail: agb@upjers.com
Tel.: +49 (0)951/5109080 (nem  támogatási vonal)
Fax: +49 (0)951/510908102 (nem támogatási fax)

Cégbíróság: Amtsgericht Bamberg
Cégjegyzékszám: HRB 5558

Közösségi adószám: DE275673923